На виконання ст.ст. 3,17,24,51, 53 Закону України «Про освіту», ст.ст. 5, 22, 38 Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 року №270 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру» (із змінами), Наказу Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 року №15 «Про затвердження типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою», наказів Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 року №304 «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України», від 01.08.2001 №563 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти» (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки №782 від 20.11.2006), від 31.08.2001 року №616 «Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах», наказом Міністерства освіти і науки України від 07.10.2013 №1365 «Про внесення змін до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах» та з метою запобігання випадкам дитячого травматизму.

Попередження та профілактика усіх видів дитячого травматизму єодним з найважливіших питань з охорони здоров’я та життя дітей.

Перед канікулами та на передодні святкових днів проводились єдині дні та тижні безпеки життєдіяльності учнів. Систематично проводяться батьківські збори, на яких класні керівники обговорюють питання профілактики дитячого травматизму, збереження життя і здоров’я дітей у позаурочний час.

Класні керівники постійно проводять інструктажі з попередження життя і здоров’я дітей під час виїзду на екскурсії, виставки, театри та музеї, роблять відповідні записи в журналах, щоденниках, журналі реєстрації інструктажів учнів під час виїзду зі школи. Адміністрацією школи суворо контролювалося чергування педагогів під час перерв. Проводилися додаткові бесіди за фактами нещасних випадків з учнями району, які фіксувалися в класних журналах та щоденниках учнів.

Питання щодо запобігання дитячого травматизму розглядалося на:

- засіданнях методичного об’єднання класних керівників;

- батьківських зборах.

У школі ведеться необхідна документація з питань безпеки життєдіяльності, оформлені куточки з правил дорожнього руху. У кожному кабінеті є куточки з охорони праці, де вивішені акти-дозволи на проведення навчальних занять, інструкції з техніки безпеки учнів у кабінеті, ведеться журнал адміністративно-громадського контролю з охорони праці.

Для створення здорових і безпечних умов навчання дітей у школі перевірено готовність спортивних споруд до роботи, поновлено вимоги безпеки під час проведення занять у кабінетах підвищеної небезпеки та розміщено їх на видному місці.

Відповідно до Закону України «Про пожежну безпеку», з метою попередження травматизму дітей від пожеж та інших джерел вогню в закладі здійснено перевірку технічного стану існуючих систем автоматичного пожежогасіння, джерел водопостачання, забезпечено належний стан засобів первинного пожежогасіння та протипожежного інвентарю, виготовлено та затверджено плани евакуації на випадок виникнення пожежі, закуплено нові вогнегасники та проведено перевірку пожежних кранів.

Питання про хід реалізації законів України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Про санітарно-епідемічне благополуччя населення» розглядалися на інструктивних нарадах при директорі, на педрадах, батьківських зборах, засіданнях Ради ХНВК.

Таким чином, усі учасники освітнього процесу беруть активну участь у роботі школи щодо запобігання всіх видів дитячого травматизму. Також, залишається проблема з відповідальним відношенням учителів до чергування по школі на перервах, що є основною причиною випадків травматизму в школі.

Заходи Термін
1. Скоригувати дії школи з усіма службами та відділами щодо роботи з охорони життєдіяльності і здоров’я учнів серпень – вересень 2018 року
2. Проведення нарад при директорові, педрад, з питань профілактики та попередження дитячого травматизму, запобігання нещасних випадків серед учнів школи протягом року
3. Участь у роботі районних та міських нарад, семінарів з питань профілактики та попередження дитячого травматизму, формуванню здорового способу життя протягом року
4. Проводити батьківські збори з обов’язковим включенням питання охорони життєдіяльності дітей та профілактики усіх видів дитячого травматизму за планами роботи класних керівників
5. Оновити в класних кімнатах куточки безпеки життєдіяльності вересень 2018 року
6. Організувати поточний контроль за викладанням курсу «Основи здоров’я» постійно
7. Проводити постійну роботу кабінету «Основи здоров’я». Оновити методичну базу кабінету протягом року
8. Профілактична робота серед учнів школи щодо профілактики та попередження дитячого травматизму, запобігання нещасних випадків: -тематичні бесіди (з правил дорожнього руху,протипожежної безпеки, запобігання отруєнь, безпеки при користуванні газом,безпеки з вибухонебезпечними предметами, безпеки на воді,безпеки при користуванні електроприладами, при поводженні з джерелами електроструму); -місячники, дні, декади, тижні; -конкурси, вікторини; -конкурси малюнків, плакатів, стіннівок; -тематичні диктанти, реферати; -конкурси дитячих робіт; -екскурсії; -зустрічі щомісячно
9. Перед канікулами та святковими днями проводити єдині дні та тижні безпеки життєдіяльності. Постійно
10. Забезпечити неухильне виконання вчителями та учнями школи Законів України “Про дорожній рух”, “Про пожежну безпеку”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, в частині відповідної роботи з профілактики всіх видів дитячого травматизму протягом року
11. Зустрічі з працівниками Патрульної служби та МЧС за окремим планом
12. Відвідування пожежної виставки учнями школи протягом року
13. Підготовка до фестивалю дружин юних пожежних. Участь у районних змаганнях дружин юних пожежних (згідно графіка РУО) протягом року
14. Проведення конкурсу юних пожежних та знавців пожежної справи Лютий 2019 року
15. Дотримання діючого законодавства при організації фізичного виховання дітей, яких за станом здоров’я віднесено до спеціальної медичної групи. Диференційоване проведення занять фізичної культури для дітей різних медичних груп з виконанням спеціальних програм протягом року
16. Неухильне дотримання нормативності порядку звільнення учнів від занять фізичною культурою, зарахування до спеціальних і підготовчих медичних груп При наявності відповідних документів
Кiлькiсть переглядiв: 535